חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
זכויותדלג על זכויות
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

זכאות לקצבת שארים

הגדרה:

זכאים לקצבת שארים של גמלאי/ת צה"ל שנפטר/ה הינם:

 • אלמן/ת הגמלאי/ת - זכאי/ת ל-60% מקצבת המנוח/ה עד לתקרה של 40% מהמשכורת הקובעת של הגמלאי/ת.
 • ילדי המנוח/ה (במידה ויש), אשר נמצאים מתחת לגיל 21, או שעדיין משרתים בשירות חובה בצה"ל – זכאים ל-15% לכל יתום, ובתנאי שלא יעלה על 30% סך הכול.
 • ילדי המנוח אשר אינם מסוגלים לעמוד ברשות עצמם ונתמכים על ידי האלמנה/אפוטרופוס.

הרחבה:

 • בן/בת זוג של גמלאי צה"ל שנפטר או ידוע/ה בציבור של גמלאי שנפטר זכאי/ת לקצבה בשיעור 60% מקצבתו – אם הייתה בת זוגו בשלוש שנים (לפחות) שקדמו לפטירתו.
 • אם הגמלאי היה נשוי פחות משלוש שנים שקדמו לפטירה, אך נולד ילד במהלך שלוש השנים, בן/בת זוג הגמלאי זכאי/ת לקצבה בשיעור 60% מקצבתו.
 • קצבת האלמנה לא תעלה על שיעור של 40% מהמשכורת הקובעת.
 • בן/בת הזוג זכאי/ת לקצבה לכל חייה – כל עוד לא נישא/ה.
 • אם נישא/ה בן/בת הזוג מחדש, הוא/היא זכאי/ת ל-36 קצבאות בלבד (לאחר תשלום זה, הקצבה נפסקת).
 • אם הגמלאי/ת היה נשוי פחות משלוש שנים שקדמו לפטירה - בן/בת הזוג מקבל/ת מענק בגובה 12 קצבאות.

 

ומה לגבי הילדים?

היתומים זכאים לקבל קצבה עד גיל 21. אם בגיל זה הם ממשיכים עדיין בשירות חובה עליהם לפנות למופת, ענף השכר, כדי להמשיך את זכאותם לקצבה (עד תום שירות החובה בצה"ל).

 

קיימות שתי חלופות, בהתאם למצב הנפטר, אם יש או אין בת זוג המקבלת קצבה.

 

כאשר הנפטר הותיר שני יתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם (ולגמלאי שנפטר יש בת זוג הזכאית לקצבה), יקבל כל אחד מהם 15% משיעור הגמלה שהייתה מגיעה לפורש – אילו לא נפטר.

 

במקרה בו הנפטר הותיר שני יתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם (ולגמלאי שנפטר אין בת זוג הזכאית לקצבה), זכאים הם ל-15% כל אחד ועוד 25% ביחד, כל זאת מאחוז הקצבה של הגמלאי הנפטר לו היה בחיים.

 

ידוע/ידועה בציבור

כל עוד הגמלאי בחיים, הצהרתו בצה"ל לגבי ידוע/ה בציבור תהא רק בתנאי שהוכרה כך גם במוסד לביטוח לאומי.

 

ההכרה במעמד של ידוע/ה בציבור – על בסיס ההכרה שניתנה מביטוח לאומי – היא לצורכי הטבות בלבד ב"צוות" וב"חבר".

 

לאחר פטירתו, עדיין נדרש להמציא אישורים לגבי מעמדו/ה כידוע/ה בציבור, וזאת למרות שדווח על כך על ידי הגמלאי בעודו בחיים.

 

גירושין/פירוד

"פירוד" נחשב כגירושין לעניין תשלום הקצבה.

 

זכאות הגרוש/ה / פרוד/פרודה לקצבה תיבחן רק בתנאי שהסכם הגירושין/פירוד נעשה בהתאם לחוק "חלוקת חיסכון פנסיוני לבני זוג שנפרדו" תשע"ד 2014.

 

יתום בגיר תלוי

יתומים מעל גיל 21 אשר סיימו שירות חובה היו תלויים באופן מלא בפנסיית המנוח ואין להם הכנסה כדי מחייתם, לאור מגבלות המונעות את מסוגלותם לכלכל את עצמם.

 

למען הסר ספק, מי שאינו משתכר בשל היותו סטודנט, מובל וכדומה אינו נכנס בהגדרת יתום תלוי.

 

תלויים אחרים

בן משפחה אחר, אשר תלותו בנפטר הוכרה. תלוי אחר יזוכה בקצבה על פי חוק שירות הקבע, רק במידה ואין למנוח בן/בת זוג או יתומים.

 

לצורך הגשת בקשה להכרה ביתום תלוי או תלוי אחר, יש להעביר בקשה בכתב בצירוף המסמכים הבאים:

 • טופס תביעה ממולא על ידי האלמנה/אפוטרופוס (מצ"ב טופס).
 • תעודת זהות וספח כתובת של האלמן/ה/אפוטרופוס ושל היתום הנתמך.
 • תעודת פטירה של המנוח/ה.
 • אישור על ניהול חשבון בנק - צ'ק מבוטל/אישור ניהול חשבון.
 • מסמכים רפואיים לפחות מחצי השנה האחרונה המעידים על מצבו הרפואי של היתום הנתמך, לרבות אישור מרופא תעסוקתי המעיד על חוסר יכולת להשתכר כדי מחייתו.

מסמכים אלה יועלו בפני ועדת רופאים שימליצו באם לשלול או לאשר את הבקשה.

 

חשוב לזכור

 על מנת להבטיח טיפול מיטבי בתלוי בבוא העת, על הגמלאי לקבוע מראש אפוטרופוס אשר יטפל בענייני התלוי לאחר לכתו ועדכון האפוטרופוס בתהליך הנדרש לשם הגשת תביעה.

 

הזכות לקצבת שארים מותנית בהגשת טופס בקשה בכתב (תביעה לקצבה) על ידי השארים אל הממונה על תשלום גמלאות באגף כוח אדם רק לאחר פטירת הגמלאי, באמצעות המייל gim.tasog@gmail.com כמו כן, ניתן לברר בטלפון 03-5690134/7.

 

בהקשר זה, נקבע בחוק שירות הקבע, כי זכאותו של שאר תתיישן בתום שנתיים מיום שנולדת עילתה. דהיינו – האפשרות להגשת תביעה לקצבת שארים תקפה לשנתיים מיום פטירת הגמלאי ולאחר מכן חלה התיישנות על הזכות לתבוע קצבה.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד