חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכרז לתפקיד סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה בארגון "צוות"

12/04/2022

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל (להלן "צוות") מתכבד בזאת להזמין מציעים/ות להגיש הצעות למינוי לתפקיד סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה.

 

תיאור התפקיד:

אחד מעמודי התווך של ארגון "צוות" הינו יחידת התעסוקה. גוף מקצועי, מומחה ומנוסה, שמשמש כתובת לפורשי שירות הקבע בצה"ל, לצורך מימוש יכולתם וניסיונם, להיקלט ולהשתלב במעגל העבודה במעבר בין קריירות, באמצעות תהליך אישי מלווה על ידי צוות יחידת התעסוקה.

 

יחידת התעסוקה אמונה על קיומן של סדנאות העצמה, ימי עיון, קורסים והכשרות, תוך קיום משא ומתן עם מוסדות הלימוד השונים, וליווי אישי של כל חבר משלב הרישום להסבה מקצועית ועד להשתלבותו בעבודה. על מנת לענות לצרכי החברים, בדגש על השתלבותם בשוק העבודה, יחידת התעסוקה עומדת בקשר שוטף ועקבי עם גופי תעסוקה, רשויות, ארגונים ומעסיקים שונים.

 

תחומי אחריות עיקריים:

 1. יישום החזון והיעדים בהתאם לתוכנית המאושרת על ידי הוועד המנהל וועדת התעסוקה. 
 2. יזום, תכנון, אישור וביצוע תוכנית עבודה שנתית לפעילות וצמיחת יחידת התעסוקה. 
 3. הפעלה וניהול שוטף של עבודת יחידת התעסוקה. 
 4. ניהול תקציב שוטף של יחידת התעסוקה. 
 5. סיוע לחברי "צוות" דורשי עבודה באיתור מקומות תעסוקה, כולל הכוונה תעסוקתית. 
 6. חיבור ותיווך בין המעסיקים לבין כישורי החברים וביצוע השמה. 
 7. ביצוע בקרה שוטפת על כלל פעילות היחידה, הכוללת דיווחים עתיים להנהלת הארגון. 
 8. שיתוף פעולה עם מנהל הפרישה בצה"ל. 
 9. בניית רשת קשרים ענפה עם מעסיקים במגזרים הפרטי והציבורי. 
 10. יצירת קשרי עבודה עם מוסדות הלימוד השונים ברחבי הארץ. 
 11. קיום והשתתפות בוועדות, פגישות, סדנאות העצמה, ימי עיון וכו'.

 

תנאי הסף:

על המתמודדים לעמוד בתנאי הסף המפורטים: 

גמלאי/ת צה"ל וחבר/ה בארגון "צוות". 

השכלה אקדמאית ממוסד מוכר. 

ניסיון מוכח בתפקידי ניהול, עדיפות בתחום משאבי אנוש.

 

הנחיות להגשת מועמדות:

 1. מועמד/ת העומד/ת בתנאי הסף יגישו קורות חיים בצירוף המלצות, תעודות ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון כנדרש ולהוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל. 
 2. על המועמדים לסרוק את מלוא המסמכים האמורים לעיל לקובץ אחד ולשלוח בדוא"ל: michraz.tasuka@gmail.com בנדון יירשם: "הגשת מועמדות לתפקיד: סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה", וזאת עד לא יאוחר מיום 10/5/2022, בשעה 10:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"). 
 3. ועדת האיתור רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות לתקופה נוספת לפי שיקול דעתה. כל החלטה להארכת מועד הגשת מועמדות תתפרסם בדרך ובמקום שפורסמה פנייה זו לאיתור מועמדים לתפקיד סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה.

הערות:

 • סמנכ"ל "צוות" לתעסוקה יועסק/תועסק במשרה מלאה כעובד/ת העמותה בהסכם אישי. 
 • ארגון "צוות" שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים סופיים למבחני התאמה. 
 • מיקום המשרה: בני ברק. 
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
 • הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות פנייה זו אפשר שתידחה על הסף. 
 • "צוות" ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק, הפסד ו/או הוצאה שייגרמו בקשר עם העדר בדיקת המשתתף כי מסמכי ההצעה לפנייה זו מולאו על ידו כנדרש ו/או מסמכי הפנייה וההצעה נבדקו על ידו קודם להגשת הצעתו. 
 • "צוות" רשאי בכל עת להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו על פי שיקול דעתו המוחלט. 
 •  "צוות" רשאי בכל עת לפסול הצעת מציע שבהתאם לשיקול דעתו נמצא או עשוי להימצא בעתיד במצב של ניגוד עניינים ביחס למשרה נשוא פנייה זו. 
 • "צוות" יבחר בהצעות המעניקות לו את מירב היתרונות על פי אמות המידה המפורטות לעיל. "צוות" אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהיא. "צוות" רשאי לשנות ו/או לדחות ו/או לבטל את הפנייה ו/או תנאי מתנאיה, בכל עת שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "צוות" שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהמציעים, כולם או חלקם (גם לאחר הגשת ההצעות הרלוונטיות), להשלים נתונים, הבהרות ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או אחרים בכל עניין ולרבות בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו של המציע וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי סף של הפנייה ו/או תנאים אחרים ו/או על מנת ליתן בידי "צוות" 'כלים' שיסייעו בידו לבחור את הזוכה בהליך פנייה זו. 
 • אין לראות בפנייה זו משום התחייבות כלשהי של "צוות" להתקשר בהסכם. כמו כן יהיה "צוות" רשאי לבטל את הליך הפנייה, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת החוזה עם הזוכה (אף אם הוכרז זוכה), ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה כל טענה, או תביעה בעניין זה כלפי "צוות" ו/או מי מטעמו. 
 • כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה לפנייה זו ובהכנת מסמכי ההצעה תחולנה על המציע ולא תוחזרנה לו בשום מקרה גם אם יבוטל הליך הפנייה ו/או ייערך בו שינוי כלשהו.

הגבלת אחריות

 • מציע לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בקשר עם הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו לו בקשר עם הגשת ההצעה, ניהול הפנייה ו/או הכנת ההצעה, בחירת הזוכה, לרבות בשל עריכת סקר ו/או בדיקה ו/או בחינה בהקשר של הפנייה, בין שהפנייה ו/או איזה מתנאיה שונה, בוטל, או הופסק מכל סיבה שהיא ובין שתקופתו נמשכה מעבר למצופה ובין שהפנייה הושלמה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו. 
 • בהגשת ההצעה מאשר המציע, כי קיבל לידיו את כל מסמכי הפנייה, קרא אותם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם ללא סייג והוא מוותר מראש על כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות ביחס למסמכי הפנייה, אופן הגשת הצעתו והתנאים וההתניות הכלולים בהם. 
 • "צוות" לא יישא באחריות להפסד, הוצאה ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם פנייה זו/הליך זה לרבות במקרה של שינוי, דחייה ו/או ביטול הפנייה/ההליך.

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד