חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פנייה לאיתור מועמדים למילוי תפקיד מנכ"ל "צוות"

12/01/2022

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעות למינוי לתפקיד מנכ"ל "צוות". לצורך כך, הוועד המנהל של "צוות" מודיע בזאת על הקמת ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד מנכ"ל "צוות" בראשות האלוף (מיל') מתן וילנאי.

 

תיאור התפקיד:

"צוות" - ארגון גמלאי צה"ל הינה עמותה המאגדת עשרות אלפי גמלאי צה"ל ופועלת לטובת שמירת הזכויות, איתור תעסוקה, טיפול בפרט, ביטוחי בריאות וסיעוד והתנדבות חברי העמותה למען הקהילה והמדינה.

 

האחריות הכוללת לניהול מוסדות "צוות" על כל מערכותיו, לרבות הניהול השוטף של הארגון, מוטלת על מנכ"ל "צוות" הפועל על פי החלטות הוועד המנהל של הארגון, ועדות מטעם הוועד המנהל ויו"ר הארגון.

 

המנכ"ל ייבחר על ידי הוועד המנהל בהתאם להוראות פנייה זו (סעיף 54 (ג) לתקנון הארגון).

 

תחומי האחריות העיקריים:

 • יישום החזון והיעדים בהתאם לתוכניות המאושרות על ידי הוועד המנהל תוך עמידה בדרישות רשם העמותות. 
 • ייזום, תכנון אישור וביצוע תוכניות שנתיות ורב שנתיות לפעילות וצמיחת הארגון כולל יעדים, תקציב וכוח אדם. 
 • בניית רשת קשרים וממשקים עם משרד הביטחון, משרדי ממשלה, גורמי ממשל, קרנות פורומים בכירים ובוועדות ציבוריות. 
 • ניהול אדמיניסטרטיבי וניהול שוטף של עבודת המטה. 
 • ניהול תקציב העמותה ובקרה על ביצועו. 
 • גיוס כוח אדם איכותי, קליטה וליווי.

 

כישורים נדרשים:

 • כושר מנהיגות, בעל ראייה מערכתית. 
 • יושר, יושרה וערכים. 
 • יכולת הובלה ויישום תהליכי שינוי ארגוני. 
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאוד. 
 • יחסי אנוש טובים, שירותיות גבוהה. 
 • כושר ארגון וניהול צוות עובדים. 
 • יכולת לייצג את העמותה בצה"ל, משרד הביטחון, בכנסת, בפורומים בכירים ובוועדות ציבוריות.

תנאי הסף:

כתנאי מקדמי להשתתפות בפנייה זו, על המציעים לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן, ביחד ובמצטבר: 

 • גמלאי/ת צה"ל וחבר/ה בארגון "צוות". 
 • השכלה אקדמאית ממוסד מוכר - רצוי תואר שני או נוסף. 
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתפקידי ניהול בכירים בארגונים גדולים (צבאי, ממשלתי, ציבורי, פרטי). 
 • ניסיון בתכנון ובגיבוש של תוכניות עבודה אופרטיביות, שנתיות ורב שנתיות. 
 • מציע שייקבע על ידי ועדת האיתור כעומד בתנאי הסף האמורים, יוזמן לראיון אישי.

הנחיות להגשת מועמדות:

 • מועמד/ת העומד/ת בתנאי הסף יגישו קורות חיים בצירוף המלצות, תעודות ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון כנדרש ולהוכחת עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל. 
 • על המועמדים לסרוק את מלוא המסמכים האמורים לעיל לקובץ אחד ולשלוח בדוא"ל: michraz.mankal@gmail.com בנדון יירשם "הגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל צוות", וזאת עד לא יאוחר מיום 20.2.2022 בשעה 10:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"). 
 • טלפון לבירורים: 050-4509801 
 • ועדת האיתור רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות לתקופה נוספת לפי שיקול דעתה. כל החלטה להארכת מועד הגשת מועמדות תתפרסם בדרך ובמקום שפורסמה פנייה זו לאיתור מועמדים לתפקיד מנכ"ל "צוות".

הערות:

 • המנכ"ל יועסק במשרה מלאה כעובד העמותה בהסכם אישי. 
 • ארגון "צוות" שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים סופיים למבחני התאמה. 
 • חבר באחד ממוסדות הארגון לא יוכל להציג את מועמדותו להתקבל כעובד קבוע בשכר (ס' 21 בתקנון הארגון), אלא אם התפטר קודם מתפקידו בארגון. 
 • מיקום בני ברק. 
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
 • הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות פנייה זו אפשר שתדחה על הסף. 
 • "צוות" ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק, הפסד ו/או הוצאה שייגרמו בקשר עם העדר בדיקת המשתתף כי מסמכי ההצעה לפנייה זו, מולאו על ידו כנדרש ו/או מסמכי הפנייה וההצעה נבדקו על ידו קודם להגשת הצעתו. 
 • "צוות" רשאי בכל עת, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו על פי שיקול דעתו המוחלט. 
 • "צוות" רשאי בכל עת לפסול הצעת מציע שבהתאם לשיקול דעתו נמצא או עשוי להימצא בעתיד, במצב של ניגוד עניינים ביחס למשרה נשוא פנייה זו. 
 • "צוות" יבחר בהצעות המעניקות לו את מירב היתרונות על פי אמות המידה המפורטות לעיל. "צוות" אינו מתחייב לבחור הצעה כלשהיא. "צוות" רשאי לשנות ו/או לדחות ו/או לבטל את הפנייה ו/או תנאי מתנאיה, בכל עת שימצא לנכון ועל פי שיקול דעתו. 
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "צוות" שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהמציעים, כולם או חלקם (גם לאחר הגשת ההצעות הרלוונטיות), להשלים נתונים, הבהרות ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או אחרים בכל עניין ולרבות בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו של המציע וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי סף של הפנייה ו/או תנאים אחרים ו/או על מנת ליתן בידי "צוות" 'כלים' שיסייעו בידו לבחור את הזוכה בהליך פנייה זו. 
 • אין לראות בפנייה זו משום התחייבות כלשהי של "צוות" להתקשר בהסכם. כמו כן יהיה "צוות" רשאי לבטל את הליך הפנייה, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת החוזה עם הזוכה (אף אם הוכרז זוכה), ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה כל טענה, או תביעה בעניין זה כלפי "צוות" ו/או מי מטעמו. 
 • כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה לפנייה זו ובהכנת מסמכי ההצעה תחולנה על המציע ולא תוחזרנה לו בשום מקרה גם אם יבוטל הליך הפנייה ו/או ייערך בו שינוי כלשהו.

הגבלת אחריות

 • מציע לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בקשר עם הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו לו בקשר עם הגשת ההצעה, ניהול הפנייה ו/או הכנת ההצעה, בחירת הזוכה, לרבות בשל עריכת סקר ו/או בדיקה ו/או בחינה בהקשר של הפנייה, בין שהפנייה ו/או איזה מתנאיה שונה, בוטל, או הופסק מכל סיבה שהיא ובין שתקופתו נמשכה מעבר למצופה ובין שהפנייה הושלמה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו. 
 • בהגשת ההצעה מאשר המציע, כי קיבל לידיו את כל מסמכי הפנייה, קרא אותם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם ללא סייג והוא מוותר מראש על כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות ביחס למסמכי הפנייה, אופן הגשת הצעתו והתנאים וההתניות הכלולים בהם. 
 • "צוות" לא יישא באחריות להפסד, הוצאה ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם פנייה זו/הליך זה לרבות במקרה של שינוי, דחייה ו/או ביטול הפנייה/ההליך.

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד